Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

MỘ CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ BÀO ĐỆ NGÔ ĐÌNH NHU LÚC BAN ĐẦU.
Đó là một rẻo đất nhỏ nằm giữa Bộ Tổng Tham Mưu và ngĩa trang Bắc Việt Tương Tế. Bọn phản loạn không dám cử hành nghi lễ an táng cho một vị Quốc Trưởng đành dập vùi anh em ngài ở một chỗ như thế !!! Lúc chôn cất chỉ đơn sơ thế này :


1 nhận xét: